Groninger Biologen Duikvereniging Calamari (G.B.D. Calamari) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. G.B.D. Calamari houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als G.B.D. Calamari zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dit zijn en welke gegevens wij mogelijk van u verwerken. Wij gebruiken daarbij voornamelijk de van u ontvangen gegevens, maar ook door derden aangeleverde gegevens, zoals gegevens over uw ACLO of NOB lidmaatschap.

Leden en donateurs:

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door G.B.D. Calamari verwerkt voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen op basis van de lidmaatschaps- of donateurs-overeenkomst. Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verwerken: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, facebook, bankrekeningnummer, inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord), tak van sport, lidmaatschap nummers, sport specifieke diploma's en een kopie van uw medische keuring. Een ledenlijst met contactgegevens is beschikbaar voor alle leden en donateurs op het afgeschermde gedeelte van de website. Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door G.B.D. Calamari opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Deelnemers aan verenigingsevenementen:

Persoonsgegevens van deelnemers aan verenigingsevenementen worden door G.B.D. Calamari verwerkt voor de administratieve doeleinden voor en informatieverstrekking over betreffende evenement(en) op basis het aanmeldformulier voor betreffende evenement(en). Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verwerken: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, foto's gemaakt tijdens het evenement, sport specifieke diploma's, en lidmaatschap nummers. Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door G.B.D. Calamari opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men aangemeld is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Foto’s gemaakt tijdens de evenementen worden bewaard in het fotoarchief voor historische doeleinden.

Geïnteresseerden:

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door G.B.D. Calamari verwerkt voor de informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten op basis van aanmelding via een digitaal of fysiek interesseformulier, mondelinge toestemming of aanvraag via email. Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verwerken: naam, emailadres, telefoon en sport specifieke diploma's. Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door G.B.D. Calamari opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Cookies:

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Wij maken enkel gebruik van noodzakelijke (functionele) cookies, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor de toegang tot ons materiaalhok. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast wisselen wij gegevens uit met verschillende partijen voor:

  • Het controleren van de inschrijving bij de Academische Centrale voor Lichamelijke Opvoeding (ACLO) door onze leden en het koppelen van het bijbehorende ACLO account aan onze vereniging.
  • Het registreren van uw gegevens bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) om u in te schrijven als lid, het uitschrijven van brevetten en het registreren van het competitieteam onderwaterhockey.
  • Het registreren van aanwezigen bij het huren van accommodaties.

Uiteraard wisselen wij alleen de gegevens uit die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

G.B.D. Calamari bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Historisch archief

Een selectie van uw persoonsgegevens kunnen worden verplaatst naar het historisch archief voor historische doeleinden. Alleen persoonsgegevens die relevant worden in het historisch archief opgenomen, denk hierbij aan uw naam, periode dat u lid was en foto’s van verenigingsactiviteiten. Deze gegevens zullen alleen voor uitzonderingsdoeleinden worden gebruikt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Groninger Biologen Duikvereniging Calamari
Blauwborgje 16 9747 AC, Groningen
Klik hier om een email te sturen