Bestuur 2020-2021

 

Voorzitter Pieter Pols
Secretaris Jorn Claassen
Penningmeester Lynn van der Wel
Activiteitencommissaris Maartje Schinkel
Materiaalcommissaris Pieter Riesenkamp

Naar wie voor wat?

Dit is een kort overzicht van de manier waarop de vereniging organisatorisch in elkaar steekt.

Voorzitter

Portefeuille: interne en externe vertegenwoordiger; leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen; zorgen voor naleving van statuten; eindverantwoordelijke van commissies.

Taakomschrijving: De voorzitter onderhoudt contacten en coördineert taken van het bestuur en commissies. Tevens leidt de voorzitter bestuurs- en ledenvergaderingen. Ten slotte is de voorzitter verantwoordelijk voor naleving van statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.

Secretaris

Portefeuille: ledenadministratie, notuleren, verwerking post

Taakomschrijving: De secretaris houdt alle post en email bij, bestelt opleidingsmateriaal en verwerkt aan- en afmeldingen van leden en introducés. Tijdens vergaderingen notuleert de secretaris.

Penningmeester

Portefeuille: financiële administratie, beheer geldstroom

Taakomschrijving: De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldzaken. Betalingen van contributiegelden, activiteiten en declaraties van voor de club gemaakte kosten gaan via de penningmeester.

Activiteitencommissaris

Portefeuille: organisatie activiteiten

Taakomschrijving: De activiteitencommissaris organiseert clubactiviteiten zoals duikkampjes, de duikvakantie en andere uitstapjes en samen met de COT de opleidingsweekenden.

Materiaalcommissaris

Portefeuille: materiaalaanschaf en –onderhoud, sleutelbeheer

Taakomschrijving: De materiaalmeester zorgt voor aanschaf, onderhoud en vervanging van clubmateriaal en beheert het materiaalhok.